โปรแกรม ราคาพักคู่
พัทลุง 2 วัน 1 คืน เที่ยว 3 ตลาดพัทลุง 2,450 บาท ต่อท่าน

 

** เดินทางได้ทุกวันนะคะ **

 

เสาร์ที่... พัทลุง  ตลาดสวนไผ่ สวนนาโปแก ตลาดทะเลน้อย ต้าง คืนพัทลุง    (อาหารเช้า,เที่ยง)
xx.xx น อรุณสวัสดิ์ มัคคุเทศก์รอพบท่านแต่ เช้าตรู่ เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตราฐานใหม่  New Normal รับรองมาตรฐาน SHA  (5-6 ชม.)
xx.xx น ออกเดินทาง สู่เมืองพัทลุง พร้อมบริการอาหารเช้าและกิจกรรมสันทนาการ บนรถ
xx.xx น รับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้านที่ ร้านวิวยอ  ( ใกล้โรงแรมศรีปากประ)
xx.xx น นำคณะเข้าสู่โรงแรม เล เดอบัวและล้านบัว รีสอร์ท พร้อมเช็คอินเข้าที่พัก

xx.xx น
นำคณะเที่ยวชม ตลาดสวนไผ่(วันเสาร์) อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมสินค้าท้องถิ่น เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน ขนมและอื่นๆตามอัธยาศัย
xx.xx น แวะชมนาโปแกการทำการเกษตรวิถีผสม ชมสาธิตการทำนา  เกี่ยวข้าว สมัยอดีต ( 1 ชม.)
xx.xx น ถ่ายรูปหมู่คณะกับสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นสะพานยาวที่สุดในประเทศไทยทอดยาวเชื่อม 2 จังหวัดชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่สวยงาม
xx.xx น

เดินชมทะเลน้อย (อุทยานนกน้ำ) ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดมีเนื้อที่ผืนน้ำ ประมาณ 17,500 ไร่

ให้คณะแวะซื้อและรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดทะเลน้อย(วันเสาร์จะมีตลาดใหญ่)

มีสินค้าท้องถิ่น ของฝากจากพัทลุงให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ปลาแห้ง ปลาเค็ม ไตปลา ปลาดุกร้า ของขึ้นชื่อพัทลุง กระเป๋าจูด กระเป๋าสาน ฯลฯ

xx.xx น

 และนำคณะเดินทางสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

อาทิตย์ที่... พัทลุง –ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลน้อย – ตลาดใต้โตนด   (อาหารเช้า)
xx.xx น นำคณะล่องเรือชมอุทยานนกน้ำ ทะเลน้อย (ทะเลน้อย เป็นทะเลสาบน้ำจืด ตั้งยู่ใน  อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีคลองนางเรียมยาว 2 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา ล่องเรือชมและชมฝูงนก นานาชนิดๆ ชม “ทะเลบัวแดง” หรือ “ทะเลบัวสาย” และพืชพันธุ์น่าสนใจอื่นๆ
xx.xx น บริการอาหารที่เช้าที่โรงแรม แล้วให้คณะ พักผ่อนตามอัธศัย พร้อมเก็บสัมภาระ เช็ดเอาท์
xx.xx น

นำคณะ แวะชมตลาดใต้โตนด (เปิดเฉพาะวันอาทิตย์) ให้คณะเลือกรับประทานอาหารกลางวัน

ตามอัธยาศัย และซื้อเสบียงเตรียมพร้อมเดินทางกลับสู่ภูเก็ต กิจกรรมสันทนาการบนรถ

xx.xx น  คณะเดินทางกลับถึงภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

ราคานี้รวม !

  • รถปรับอากาศมาตราฐานใหม่
  • รวมอาหาร 3 มื้อ (เช้า,เที่ยง)
  • ห้องพัก 1 คืน (พักคู่)
  • สถานที่แวะชมตามโปรแกรม
  • ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น มืออาชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

                                                       สวีทแลนด์ ทัวร์คุณภาพ ราคาประหยัด

 จองเดี๋ยวนี้

 

ทัวร์ประจำวัน